شماره های تماس
33963421-25    -    33112323 021  :  تلفن
33963420 021  : فکس 
09123072920 : مدیریت
Email : Armanhotel@gmail.com